Dr. C.W.H. van Raaltenpark 3
1506 LW Zaandam
075-6162599
dezaanselogopediepraktijk@gmail.com

Hulp bij

De vier logopedisten in onze praktijk hebben elk een eigen specialisatie. Hiermee waarborgen wij een breed en deskundig aanbod. Wij behandelen zowel kinderen van zeer jonge leeftijd (prelogopedie), als oudere kinderen en volwassenen. U kunt voor hulp bij ons terecht op het gebied van:

Adem en stemproblemen

De basis voor een goed stemgebruik is een ontspannen lichaamshouding en ademhaling. Dit bereik je door een combinatie van stemtechniek en inzicht. De technieken die worden toegepast zijn: Larynxfacilitatie, Complete Vocal Technique (CVT) en Estill Voice techniek (EVT)

Termen

heesheid, hyperventilatie, stembandknobbels, rauwe stem, bewustwording, zingen, plezier, frustratie, spanning, chronisch hoesten, aerofagie, ademhaling, keelschrapen, stembandverlamming, spreekberoep, leerkrachten

Links

www.cvtresearch.com/effects/introduction-to-effects
www.hyperventilatie.org
www.logopedie.nl

Dysartrie door NAH

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Dit kan optreden na een beroerte (CVA), trauma of ziekte en gevolgen hebben voor communicatie, spreken en taal. De meest voorkomende stoornissen zijn bekend onder de verzameltermen afasie, apraxie van de spraak en dysartrie. Bij NAH is een goede samenwerking met de omgeving van groot belang. Na onderzoek volgt een communicatieplan met concreet advies. In onze praktijk wordt alleen dysartrie behandeld.

Termen

Dysartrie, Parkinson, beroerte, apraxie, CVA, herseninfarct, parkinsonisme, telegramstijl, ALS, MS, spierdystrofie, NAH

Links

www.hersenwerk.nl
www.hersenletsel.nl
www.cvanetwerkzaanstreek.nl
www.revalidatie.nl/revalideren/wat-is-revalidatie/revalidatie-volwassenen/niet-aangeboren-hersenletsel-r
www.parkinsonnet.nl

Afwijkende mondgewoonten

Bij afwijkend mondgedrag wordt een goede tongplaatsing aangeleerd en wordt de lipkracht versterkt. Een veelgebruikte methode is OMFT.

Termen

afwijkend mondgedrag, OMFT, duimen, speen, bewustwording, open-mond-gedrag, slikken, positie van de tong

Links

www.omft.nl
https://omft.info
www.logopedie.nl/afwijkende mondgewoonte

 

Covid-netwerk

Sinds 2020 zijn wij een Covid-19 netwerk gestart in de 1e lijn. Het verder herstel en/of leren omgaan met corona gerelateerde klachten vraagt bij meerdere cliënten om nog om een revalidatietraject. Diverse 1e lijnpraktijken op het gebied van fysiotherapie, logopedie, ergotherpie en diëtetiek hebben zich gevormd tot een netwerk om multidisciplinair, om cliënten te ondersteunen. Door de onderlinge samenwerking kunnen afspraken gecombineerd worden en vindt er overleg en afstemming van doelen plaats. De zorg bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de cliënt. Hierdoor kan er daadwerkelijk gewerkt worden aan het oppakken/aanpassen van het dagelijks leven.
Door de hoge mate van ontwikkelingen rondom de revalidatie van COVID-19 zullen alle disciplines zich op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, zowel individueel als multidisciplinair. Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met de verschillende disciplines van het netwerk.
Als logopedist werkend met deze doelgroep wordt er gewerkt aan het aanleren van een ontspannen adempatroon, het optimaliseren van de stem, naast het opheffen van keel-en slikklachten.

Communicatie- en ontwikkelingsstoornissen

Als het consultatiebureau van de GGD of kinderarts bij een jong kind communicatieproblemen signaleert volgt er een verwijzing naar een logopedist. Een communicatieprobleem kan zich uiten op verschillende manieren in de taal- en spraakontwikkeling. Er wordt gesproken van een achterstand of taalontwikkelingsstoornis.  De achterstand kan een onderdeel zijn van bredere ontwikkelingsproblematiek zoals ASS, ADHD of andere syndromen.

Termen

tos, autisme, down syndroom, gedrag, interactie, contact maken, beurtgedrag, wachten, lichaamstaal, mutisme, selectief mutisme, overprikkeling, cognitieve ontwikkeling, emotie, spreekangst, frustratie, spanning, verstandelijke beperking.

Links

www.autisme.nl
www.balansdigitaal.nl
www.downsyndroom.nl
www.bosk.nl
www.kentalis.nl

Eet- en drinkproblematiek

Kinderen: Pre-verbale logopedie kan worden ingezet als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen. Samen met ouders en/of verzorgers wordt onderzocht wat de juiste manier is om het eten en drinken aan te bieden. Bij oudere kinderen is ondersteuning bij het eten en drinken mogelijk. Door middel van onderzoek wordt er  gekeken naar het kauwen en mondmotoriek. Daarna volgt begeleiding en adviezen.

Volwassenen: Slikproblemen komen onder meer voor bij de ziekte van Parkinson, neurologische slikstoornissen en afwijkend mondgedrag. Verbetering wordt bereikt door te observeren in welke fase van het slikken het mis gaat. Daarna volgt de behandeling: training van de slikspieren en/of aanpassing van de samenstelling van de voeding.

Termen

eetproblematiek van lepelvoeding en vaste voeding, drinkproblematiek borst en fles, weigert voeding, fles weigeren, eetproblemen, slikproblemen, verslikken, spugen, sondevoeding, te vroeg geboren baby’s, niet kauwen, proppen

Links

nl.wikipedia.org/wiki/Slikken
www.prelogopedie.nl

Genderdysforie

Genderdysforie is het diepe gevoel van onbehagen dat iemand ervaart als geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Vaak gaat het samen met de wens om van een ander gender te willen zijn. In de praktijk behandelen we meestal transvrouwen die het verlangen hebben om vrouwelijker te spreken en te communiceren.
Na onderzoek wordt er in veel gevallen in de behandeling aandacht besteed aan:

  • het gebruik van meer kopresonans
  • het toepassen van een lichte en zachtere stem met een goede articulatie. Er wordt gezocht naar de optimale toonhoogte waarbij de stem gezond kan worden toegepast.
  • het gebruik van een afwisselende intonatie
  • het toepassen van de non-verbale aspecten van een vrouwelijke stem. Denk aan: lachen, kuchen, hoesten, gebruik van expressie.

Termen

vrouwelijke stem, kopresonans, intonatie, bewustwording, lichte stem, non-verbale communicatie, lachen, vrouwelijke gebaren, woordgebruik, spreekangst, sociale angst.

Links

https://nl.wikipedia.org/wiki/Transvrouw

Globus- en keelpijnklachten

Globusklachten en keelpijn kan ontstaan als gevolg van opgebouwde spanning in de keel. Mensen ervaren het gevoel dat er ‘iets’ zit terwijl er volgens de KNO-arts geen afwijking zichtbaar is. Als de keelspanning toeneemt kan dit zelfs leiden tot pijnklachten. Verbetering wordt bereikt door het ontspannen en ontlasten van de keel door diverse technieken. Ook kanker van de keel of slokdarm kan globusklachten geven. Gelukkig is er in veruit de meeste gevallen van globus geen sprake van keelkanker. Als het brokgevoel langer dan drie weken gepaard gaat met moeilijk slikken, oorpijn, heesheid, keelpijn of koorts en gewichtsverlies is onderzoek door een kno-arts op zijn plaats.

Termen

bewustwording, naar gevoel in de keel, brok in de keel

Links

www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/globusgevoel/item41217
www.keelneusoor.com/keel/klachten/brok-in-de-keel

Taalproblemen

Men spreekt van een vertraagde taalontwikkeling wanneer een jong kind in zijn spraak en taal duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder; het spreekt in onvolledige, kromme zinnen; het spreken is minder goed verstaanbaar en soms begrijpt het kind niet goed wat er gezegd wordt. Een vertraagde taalontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Het is niet altijd meteen duidelijk wat de achterstand op de taalontwikkeling kan veroorzaken.

Termen

woordvindingsproblemen, begrijpen, verstaan, werkgeheugen, auditieve verwerking, auditief geheugen, luisteren, taalachterstand, meertalig, taalprobleem, begrijpend lezen, woordenschat, mind-mappen, spreekangst, Acoustic Pioneer, S.M.A.R.T., Jungle Memory, MyCognition, frustratie, spanning

Links

www.balansdigitaal.nl
www.kentalis.nl/tos
www.kindentaal.nl
www.lerendbrein.nl
www.logopedie.nl

Parkinson

De ziekte van Parkinson is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft. Daardoor kunnen de cellen geen dopamine meer aanmaken. Die chemische stof hebben we juist nodig om soepel te kunnen bewegen, te kunnen spreken en slikken en onze lichaamsbewegingen onder controle te houden.

Termen

parkinsonisme, mimiek, expressie, slikproblemen, speekselcontrole

Links

www.parkinsonnet.nl

Pre-verbale logopedie

Pre-verbale logopedie kan worden ingezet als een kind problemen heeft met het drinken uit de borst of uit de fles, het eten van de lepel, het drinken uit een beker of het leren kauwen. Samen met ouders en/of verzorgers wordt onderzocht wat de juiste manier is om het eten en drinken aan te bieden. Ook bij oudere kinderen is ondersteuning bij het eten en drinken mogelijk.

Termen

eetproblematiek van lepelvoeding en vaste voeding, drinkproblematiek borst en fles, weigert voeding, fles weigeren, eetproblemen, slikproblemen, verslikken, spugen, sondevoeding, te vroeg geboren baby’s

Links

www.prelogopedie.nl
www.vakbladvroeg.nl

Problemen bij uitspraak

Uitspraakproblemen bij volwassenen kunnen ontstaan als gevolg van een slappe mondmotoriek zoals bij  mondademing en slissen. Daarnaast zie je door de toenemende globalisering  steeds meer moeilijk verstaanbaar spreken door NT2 problematiek. Hierbij worden de principes die in de moedertaal gelden onbewust overgenomen in de nieuwe taal (Nederlands). Hierdoor ontstaan foutieve woord-en zinsaccenten, medeklinker en klinkerverwisselingen. Advies op maat, naast gerichte luister-en spreektraining met als doel goed verstaanbaar spreken.

Termen

onverstaanbaar, bewustwording, mompelen, spreekangst, binnensmonds praten, interdentaliteit, slissen, NT2, Nederlands, tweede taal,  woordaccenten, zinsaccenten, medeklinkerverwisselingen, onvoldoende woordstempeling, ritme.

Links

www.nt2spraak.nl

Spraakafzien

Spraakafzien is het aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met informatie uit non-verbale informatie zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Spraakafzien wordt vaak door mensen die slechthorend worden gebruikt om te kunnen begrijpen wat mensen zeggen.

Termen

liplezen, spraakafzien

Links

www.ggmd.nl/aanbod/liplezen

 

Spraak- en articulatieproblemen

Bij articulatiestoornissen worden door het kind bepaalde klanken of klankcombinaties niet goed uitgesproken. Je spreekt pas van een articulatiestoornis als een kind afwijkingen vertoont in zijn articulatie in vergelijking met leeftijdgenootjes. Articulatiestoornissen kunnen het gevolg zijn van gehoorproblemen, organische afwijkingen, neurologische problemen, matige intelligentie, afwijkend mondgedrag, afwijkende mondmotoriek of een vertraagde spraakontwikkeling, maar ook van onvoldoende spraakaanbod uit de omgeving. Ten gevolge van een articulatiestoornis kan een kind moeilijk te verstaan zijn.

Termen

onverstaanbaar, slissen, binnensmonds praten, interdentaliteit, schisis

Links

www.schisis.nl
www.logopedie.nl
www.balansdigitaal.nl
www.promptinstitute.com