Dr. C.W.H. van Raaltenpark 3
1506 LW Zaandam
075-6162599
dezaanselogopediepraktijk@gmail.com

Contact

Praktijk : 075 – 6162599
Direct : 06 – 19859891

Ik ben aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag.

Maya de Graaf

Specialisaties

Stotteren, broddelen
Afasie, dysartrie, communicatieproblemen na hersenletsel
Breintraining gericht op ‘begrijpend luisteren’

Over mij

Ik werk sinds 2016 als logopedist in Zaandam. Ik heb mij gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen) en spraak- en communicatieproblemen door niet aangeboren hersenletsel (NAH). NAH kan bijvoorbeeld optreden na een herseninfarct (CVA), tumor of een ongeluk.

Vloeiendheidsstoornissen

Vloeiendheidsstoornissen komen voor bij volwassenen en kinderen. De bekendste vormen zijn stotteren en broddelen. Spreken is een complex proces. Bij stotteren en broddelen gaat het mis met de coördinatie daarvan.

Stotteren

Stotteren komt al op jonge leeftijd voor. Meestal wordt het vastgesteld tussen 2,5 en 5 jaar.
Het uit zich in onderbrekingen van de spraak: soms door snelle herhalingen van woorden lettergrepen of klanken, soms ook door het verlengen van klanken. De spreker ervaart daarbij vaak een gevoel van controleverlies. Pogingen om controleverlies te voorkomen of de controle terug te krijgen maken het stotteren vaak juist erger omdat zij het vloeiend en spontaan spreken verhinderen.

Stotteren wordt daarom ook wel eens omschreven als ‘alles wat je doet om niet te stotteren’. Stotteren gaat vaak gepaard met emotionele en lichamelijke spanning en negatieve gedachten en emoties over het eigen communiceren.

Ik vind het belangrijk om al deze aspecten van het stotteren in de behandeling aan de orde te laten komen. Mijn behandeling is daarom gericht op meer dan vloeiend spreken alleen. Bij jonge kinderen ligt de aandacht vooral op het voorkómen van het ontstaan van bij-gedragingen en het stimuleren van spraak- en taalontwikkeling die past bij de mogelijkheden en de belangstelling van het kind. Voorop staat plezier in spreken en het spontaan deelnemen aan spel en gesprekken met leeftijdgenoten en volwassenen.

Bij jongeren en volwassenen vind ik het belangrijk om, naast vloeiend spreken, ook aandacht te besteden aan gedachten en gevoelens die ontspanning en een positief zelfbeeld opleveren en een gemakkelijke communicatie bevorderen.

Broddelen

Bij broddelen heeft iemand niet alleen moeite met de coördinatie van zijn spraak maar is vooral de waarneming van de eigen spraak verstoord. De broddelende spreker heeft niet door dat hij slecht te verstaan of te begrijpen is. Pas aan reacties van de luisteraar ziet hij dat deze hem niet kan volgen. Mensen die broddelen kunnen zich hierdoor onzeker voelen, of juist geïrriteerd raken over het onbegrip van anderen. Bij kinderen wordt broddelen voor het eerst opgemerkt tussen het 8e en 10e jaar. Op deze leeftijd krijgen kinderen taken waarin zij informatie zelfstandig moeten verwerken en presenteren. Dan blijkt pas dat zij daar veel problemen mee hebben. Het komt ook vaak voor dat broddelen pas op latere leeftijd wordt vastgesteld.

Kinderen die broddelen worden door hun leeftijdgenoten en leerkrachten vaak niet goed begrepen. Daardoor kunnen deze kinderen niet laten zien wat zij daadwerkelijk weten en begrijpen. Daarom is het belangrijk dat de persoon die broddelt leert hoe hij zijn informatie het beste kan ordenen, de woorden het beste kan uitspreken en welk spreektempo het beste bij hem past. Hierdoor kan hij zijn reactie zo geven dat anderen hem beter begrijpen.

De oorzaken en de beleving van stotteren en broddelen verschillen per persoon. Daarom besteed ik veel aandacht aan het in kaart brengen van de spreeksituaties die de meeste last veroorzaken, het vergroten van inzicht in het spreek- en communicatieproces en onderzoek ik samen met de cliënt de eigen krachten en mogelijkheden qua communicatie. Op basis hiervan kunnen we strategieën ontwikkelen voor verschillende situaties. Op deze manier zorg ik ervoor dat de therapie toegesneden blijft op de individuele klachten en wensen van de cliënt.

NAH

NAH staat voor niet aangeboren hersenletsel. Dit kan optreden na een beroerte (CVA), trauma of ziekte en dit kan gevolgen hebben voor communicatie, spreken en taal. De meest voorkomende stoornissen zijn bekend onder de verzameltermen afasie, apraxie van de spraak en dysartrie.

Al deze verstoringen hebben ernstige gevolgen voor het communiceren met de omgeving. Daarom begint de behandeling met een onderzoek naar de knelpunten in de communicatie voor de getroffen persoon zelf en voor zijn naaste omgeving. Daaruit volgt een communicatieplan met oefeningen en concrete adviezen voor de cliënt en zijn naasten. Het doel daarvan is de communicatie te optimaliseren. Indien mogelijk werken we aan herstel van verloren functies, maar in ieder geval wordt er veel aandacht besteed aan het vinden van passende compensatiestrategieën.

Drs. Maya de Graaf, BA

Specialisaties

Stotteren, broddelen
Afasie, dysartrie, communicatieproblemen na hersenletsel
Breintraining gericht op ‘begrijpend luisteren’

Over mij

Ik werk als zelfstandig logopedist in Zaandam sinds 2016. Direct na mijn afstuderen heb ik mij gespecialiseerd in vloeiendheidsstoornissen (stotteren en broddelen). Tijdens mij studie heb ik mij via een stage bij revalidatiecentrum Reade te Amsterdam gespecialiseerd in spraak- en communicatieproblemen door niet aangeboren hersenletsel (NAH) na bijvoorbeeld een herseninfarct (CVA), tumor of een ongeluk. Deze specialisaties heb ik gekozen omdat ik geïnteresseerd ben in het samenspel tussen neurologische aanleg/mogelijkheden en gedrag.

Mijn specialisaties zijn:

 • Vloeiendheidsstoornissen: stotteren, broddelen, tachylalie, bradylalie;
 • Afasie, dysartrie, dyspraxie en communicatieproblemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door CVA, trauma of ziekte;
 • Breintraining gericht op ‘begrijpend luisteren’. Ik begeleid trainingsprogramma’s zoals Acoustic Pioneer, Jungle Memory en S.M.A.R.T.  als gecertificeerd coach (LerendBrein). Deze trainingen zijn voor jongeren en kinderen vanaf vijf jaar die moeite hebben met het volgen van de lesstof die mondeling en klassikaal wordt aangeboden. Deze kinderen lopen gevaar een leerachterstand op te lopen die niet te verklaren is vanuit hun intelligentie. Veelal blijkt dat deze kinderen moeite hebben zich af te sluiten voor ruis uit de omgeving (selectieve aandacht) of moeite hebben verschillende bewerkingen en/of informatie lang genoeg vast te houden om een complexe taak te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om de centraal executieve functies (CE) van aandacht, werkgeheugen en de executieve processen, die in de kindertijd vanuit ieders persoonlijke aanleg verder worden ontwikkeld.

Het blijkt dat kinderen die in aanleg een zwakte (geen stoornis) hebben in een onderdeel van de CE, moeite hebben met leertaken die een beroep doen op een bepaald segment van gecoördineerd gebruik van de CE. Uit recente studies is bekend dat de coördinatie tussen verschillende onderdelen van het brein tijdens het uitvoeren van taken door gerichte training verbeterd kan worden. Om tot generalisatie van de toepassing van de ‘breinvaardigheid’ te komen is naast de training ook gerichte behandeling van het logopedische probleem in de dagelijkse situaties noodzakelijk.

Visie

Ik geloof in de meerwaarde van multidisciplinaire samenwerking tussen gespecialiseerde zorgverleners in de eerste lijn omdat communicatieproblemen vaak ingrijpen op de wijze waarop iemand kan participeren in de samenleving. Zowel stotter- als afasiebehandelingen zijn gebaat bij een gelijktijdige aanpak op zowel functie als participatieniveau (ICF-model).

Hierbij denk ik niet aan het verder medicaliseren van de aandoening, maar juist aan het betrekken van de geëigende spelers die het eigen netwerk van de cliënt kunnen versterken. Het kan bijvoorbeeld gaan om stotteren bij allochtone kinderen bij wie de verwerving van het Nederlands als tweede taal zo’n vertraging oploopt dat er, bijvoorbeeld door vermijdingsgedrag, een leerachterstand ontstaat die niet vanuit intelligentie of interesse kan worden verklaard. Dan zoek ik de samenwerking met de school en eventueel ook met andere organisaties die kind en gezin steun kunnen bieden bij het spelenderwijs verwerven van taal- en communicatievaardigheden. Op het moment loopt een begeleidingstraject met “Spel aan Huis”. Ook heb ik contact met lees- en NT2-vrijwilligers, onder meer van de openbare bibliotheek in Zaandam. Zo kan de stotterbehandeling verder bouwen op de versterkte taalcapaciteiten en de verworven pragmatische en meta-linguïstische capaciteiten van het kind. Een belangrijk onderdeel van stottertherapie is het bespreken van gedachten en gevoelens over het eigen spreken in concrete spel- en spreeksituaties.

Het kan ook gaan om de complexe zorg in de eigen omgeving aan patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). In deze gevallen zoek ik waar nodig de samenwerking met professionals uit andere disciplines en sectoren om aanvullende activiteiten te ontwikkelen die de taaltherapie versterken en maatschappelijke integratie bevorderen. In 2016 heb ik daarom met enkele collega’s het CVA-netwerk Zaanstreek Wormerland opgericht. Dit netwerk heeft als doel de gespecialiseerde hulpverleners uit de eerste lijn die vaak aan huis behandelingen geven bij NAH eenvoudiger te laten samenwerken zodat de cliënt betere zorg aan huis krijgt.

Daarnaast probeer ik waar nodig het aantal trainingsmomenten te vergroten en het primaire netwerk van de patiënt te ontzien, door aansluiting te zoeken bij bestaande vrijwilligersinitiatieven gericht op taal en communicatie, zoals bijvoorbeeld taalbuddies. Ook werk ik samen met muziekschool Fluxus. Het is bekend dat muzikale activiteit heilzaam is voor het brein en afasietherapie versterkt. Het prettige is dat de activiteiten bij Fluxus onderdeel zijn van het reguliere programma en geen zweem van revalidatie om zich heen hebben.

Opleiding en bijscholing

 • Opleiding logopedie, Hanzehogeschool Groningen

Vloeiendheidstoornissen

 • Eénjarige post-doctoraal ECSF-opleiding tot fluency specialist/stottertherapeut
 • Seminar ‘Neural bases of childhood stuttering persistence and recovery’, S. Chang, Erasmus MC Rotterdam.
 • Drieluik Stotteren van Theorie naar Therapie (kinderen; jongvolwassenen & volwassenen; verbale training bij kinderen en volwassenen) in organisatie van Stottercentrum Zeeland.
 • Het Lidcombe Programme voor stotteren bij jonge kinderen in organisatie van het Lidcombe Programme Consortium Nederland.

Neurologie

 • Driejarige post-doctoraal opleiding tot Cognitief Revalidatie Therapeut voor logopedie – Stichting Hersenwerk. In 2020 plan ik het laatste onderdeel van dit drieluik af te maken.
 • Seminar Cognitieve Revalidatie en Emotieregulatie bij mensen met gedragsstoornissen na NAH, Stichting Hersenwerk
 • Inleiding in de Neuroanatomie, ITON Haarlem.

Coach voor kinderen met AVP

 • Trainingen tot Coach Jungle Memory, Acoustic Pioneer, S.M.A.R.T. Stichting Lerend Brein, Nijmegen.

Andere opleidingen

 • Afgestudeerd in de Slavische taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ik verschillende werkzaamheden heb verricht voor Nederlandse en buitenlandse organisaties waarbij taalkundige en cultuurhistorische expertise noodzakelijk was.
 • Tijdens stages gedurende mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan met intramurale & ambulante zorg:
  – voor mensen met afasie, dysartrie en andere spraak- en taalproblemen en aandachtsproblemen bij NAH, bij revalidatiecentrum Reade, Amsterdam
  – voor kinderen en jongeren met een meervoudige beperking op het gebied van communicatie zoals doofheid, autisme en verstandelijke beperking, bij de Ambulante begeleidingsdienst van De Weerklank, Kentalis

Ingeschreven bij

 • Kwaliteitsregister Paramedici
 • Kamer van Koophandel, Amsterdam

Aangesloten bij

Meer informatie over mijn specialisaties vindt u hier

NAH
https://www.afasienet.com/
https://www.hersenletsel.nl/
http://cvanetwerkzaanstreek.nl/
https://www.revalidatie.nl/revalideren/wat-is-revalidatie/revalidatie-volwassenen/niet-aangeboren-hersenletsel-r

Stotteren
http://www.europeanfluencyspecialists.eu/
https://www.stotteren.nl/
https://nedverstottertherapie.nl/
https://www.demosthenes.nl/
https://damstegroep.nl/

Links naar belangrijkste opleidingen van mij
ECSF specialisatie stottertherapie
http://www.ecsf.eu/

Cognitieve revalidatie voor de logopedie
Stichting voor Scholing en advies op het gebied van cognitieve revalidatie
https://hersenwerk.nl/

Cognitieve training ondersteunend voor de logopedie en het onderwijs
Stichting LerendBrein
https://lerendbrein.nl/